MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 20, 2019: FIFA President Gianni Infantino during a meeting with Russia's President Vladimir Putin at the Moscow Kremlin. Mikhail Metzel/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò ÔÈÔÀ Äæàííè Èíôàíòèíî âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â Êðåìëå. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

“Në vitin 2019, ekuivalenti i shtatë miliardë eurove u shpenzuan për transferimet e lojtarëve, 700 milionë shkuan për komisionet e agjentëve dhe vetëm 70 milionë për tarifat e trajnimit dhe solidaritetit”.

Kështu u shpreh presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, gjatë një seminari mbi rregulloren për statusin dhe transferimin e lojtarëve. Një situatë që sipas numrit një të futbollit botëror duhet të ndryshojë, falë edhe projektit të reformës së sistemit të transfertave, që do të duhet të trajtojë ende disa çështje: të miturit, kufijtë e madhësisë së ekipit, sesionet e transfertave dhe çështjet e mëdha të komisioneve.