Pas vendimit të djeshëm të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, i cili u bë i ditur nga Ministrja Evis Kushi, sot Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) ka publikuar në faqen e saj zyrtare këtë vendim për uljen e kufirit minimal të pikëve për çdo notë për testin e Matematikës në Maturën Shtetërore.

Vendimi: Komiteti i Maturës Shteterore 2021, i ngritur me urdhrin nr.325, dat€ 03.11.2020,,pdr ngritjen e Komitetit tE Matures Shteterore 2021″, diskutoi provimin e matematikes zhvilluar nd daten 11.06.2021per tE cilin an6tar€t e KOMSh dol€n me vendimin per: a. Ngritjen e nj6 grupi pune te pavaru, me ekspertE t€ fushes sd matematikds, m6sues me p0rvoje dhe maturantC, per t€ analizuar n€ detaje dhe vler€suar me shume v6mendje gdo pyetje nE test, perputhshm€rine me programin, saktesine shkencore dhe nivelin e veshtiresise. . b. PEr tE marrd ne konsiderat€ plot6simin e k6rkeses se maturanteve per uljen e kufirit minimal t€ pikeve per gdo note, sipas rekomandimeve t€ grupit t€ pun6s nisur kjo nga shqet€simet e paraqitura, te maturantdve, mesuesve dhe prinderve, duke marre parasysh situatdn e nje viti jo normal e tC veshtire prej pandemise.

c. KoMSh dhe strukturat vartese t0 MASR(DPAP/DRAP, ASCAP, esHA) te pergatisin njd analize te thelle, me qellim identifikimin e te gjitha problematikave te mundshme dhe rishikimin e plot€ te te giithd procesit t6 matures, akteve rregullatore p€r k€tE proces dhe administrimin e tij.