Qeveria shqiptare vendosi sot krijimin e Regjistri Elektronik Kombëtar për të Huajt në Republikën e Shqipërisë.

Regjistri Elektronik Kombëtar për të Huajt është një bazë të dhënash shtetërore, që përmban të dhëna për të huajt, të cilët hyjnë ose synojnë të hyjnë në Shqipëri me qëllim qëndrimin, kalimin transit, punësimin, studimin, si dhe daljen nga Republika e Shqipërisë.

Administrimi i të dhënave të regjistrit bëhet nga struktura përgjegjëse për menaxhimin e informacionit e mbrojtjen e të dhënave në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Administrimi teknik i infrastrukturës hardware dhe software të sistemit bëhet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI).

Autoritetet përgjegjëse shtetërore për trajtimin e të huajve, në përputhje me parashikimet e ligjit nr.79/2021, “Për të huajt”, mbledhin, administrojnë, hedhin e përditësojnë të dhënat personale për të huajt në këtë regjistër.

REKH-i përmban të dhëna personale për shtetasit e huaj, që janë pajisur me vizë për të hyrë, për të qëndruar ose për të kaluar transit në Republikën e Shqipërisë; janë pajisur me leje qëndrimi për një periudhë të përkohshme ose të përhershme, sipas kritereve dhe llojeve të përcaktuara në ligj; janë pajisur me leje unike (qëndrim e punësim) në Republikën e Shqipërisë, sipas motivit përkatës të lejes së parashikuar ligj; rezultojnë me qëndrim të parregullt në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Ky regjistër elektronik përbëhet nga 5 (pesë) module kryesore:moduli i kontrollit kufitar, i cili përmban të dhëna të pasqyruara dhe të kontrolluara nga Departamenti për Kufirin dhe Migracionin; moduli i vizave, i cili përmban të dhëna të pasqyruara dhe të kontrolluara nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme; moduli i lejeve unike dhe i lejeve të qëndrimit, i cili përmban të dhëna të pasqyruara dhe të kontrolluara nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive; moduli i trajtimit të të huajve me qëndrim të parregullt në territor, i cili përmban të dhëna të pasqyruara dhe të kontrolluara nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit; moduli i dokumenteve të identifikimit e të udhëtimit për të huajt, i cili përmban kopjet e këtyre dokumenteve, të përdorura nga i huaji për hyrjen në Republikën e Shqipërisë dhe identifikimin e tij.

Struktura informatike e ruajtjes së të dhënave të REKH-it është subjekt i ndryshimeve të mëvonshme, për qëllime mirëmbajtjeje, përmirësimi, të cilat nuk prekin integritetin e të dhënave dhe kanë pjesë të tyre të gjitha modulet e përmendura më lart.

REKH-i përmban të dhëna dhe siguron statistika e raporte për çdo modul, sipas nevojave dhe të kërkesave të secilit kontrollues moduli të përcaktuar në pikën 5, të këtij kreu.

REKH-i ndërvepron me regjistrat TIMS, RKGJC, sistemin e shërbimeve të punësimit, e-vizat e çdo regjistër tjetër shtetëror apo të dakordësuar me marrëveshje ndërkombëtare brenda fushës së përgjegjësisë të legjislacionit për të huajt.

Autoriteti përgjegjës për kufirin dhe migracionin administron e përdor të dhënat e grumbulluara sipas përcaktimit të ligjit për të huajt dhe ligjeve të tjera në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

Vetëm strukturat që hedhin të dhënat do të jenë të autorizuara për të modifikuar, për të shtuar, për të korrigjuar ose për të fshirë të dhënat që ajo ka regjistruar.

Brenda fushës së tyre të përgjegjësisë, struktura përgjegjëse për kufirin dhe migracionin, struktura përgjegjëse për çështjet konsullore dhe struktura përgjegjëse për punësimin dhe aftësitë (AKPA) mbledhin, regjistrojnë, administrojnë e konsultojnë të dhënat për të huajt, sipas afateve dhe procedurave të përcaktuara në ligjin për të huajt dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.

Përdoruesit mund të kërkojnë dhe të konsultojnë vetëm të dhëna që u duhen për kryerjen e detyrave të tyre.

Keqpërdorimi i këtyre të dhënave, si dhe informimi i personave të paautorizuar për përmbajtjen e tyre dënohet sipas dispozitave ligjore në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

Strukturat përgjegjëse marrin masa për të përshtatur teknologjinë e informacionit, sipas kërkesave të këtij vendimi.

Ngarkohen Ministria e Brendshme, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.