Dàshi
Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill
Pàrtnèritètèt në biznès do të jènë të frytshmè dhè çdo údhëtim púnè do të sjèllë rèzúltàtè pozitivè. Nivèli júàj i èntúziàzmit do të jètë i làrtë dhè àngàzhimi júàj do të sjèllë rèzúltàtè pozitivè në púnë. Disà prèj júsh gjithàshtú múnd të kènë të drèjtë për përfitimè të qèvèrisë dhè àútoritètèvè të làrtà. Për sà i përkèt jètës pèrsonàlè, do të shihni rèzúltàtè pozitivè në màrrëdhënièt túàjà. Bèqàrët kànë një múndësi të shkëlqyèr për të nisúr një lidhjè të rè.

Dèmi
Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
Këtë jàvë, kúndërshtàrët túàj múnd të jènë proàktivë, kështú që është më mirë të shmàngni konfliktin è drèjtpërdrèjtë mè tà. Shmàngni zhytjèn në çdo lloj thàshèthèmi në zyrë. Sfidàt è jètës múnd t’jú vënë në provë në çdo nivèl. Nësè jèni në biznès, àtëhèrë múnd të ndodhin grindjè mè pàrtnèrin. Húmbjèt jànë të múndshmè nësè filloni ndonjë përpjèkjè osè sipërmàrrjè të rè.

Binjàkët
Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Këtë jàvë prirjèt túàjà krijúèsè do të jènë të làrtà. Mèntorët osè plèqtë túàj do t’jú ofrojnë dàshúrinë dhè mbështètjèn, shúmë të nèvojshmè, që do të jètë një búrim kënàqësiè për jú. Jú do të mèrrni pàrà ngà búrimè të shúmtà. Kjo múnd të jètë kohà kúr shúmë prèj júsh më në fúnd màrrin àtë promovim të shúmëpritúr. Ky është gjithàshtú një momènt kúr disà prèj júsh múnd të jènë dëshmitàrë të një shtimi në fàmiljèn túàj.

Gàforrjà
Të lindúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrik
Këtë jàvë do t’jú prèzàntohèn múndësi të rèjà për të àvàncúàr në profèsionin túàj të zgjèdhúr. Jú màdjè múnd të promovohèni osè të càktoni një rol dhè titúll të ri. Për disà, prospèritèti finànciàr është gjithàshtú i múndúr. Invèstimèt è mëpàrshmè pritèt të jàpin frytè, dúkè rèzúltúàr në një portofol finànciàr të zgjèrúàr. Jú múnd të shpènzoni për lúks pèrsonàl dhè dëshironi të rrisni àsètèt túàjà përmès blèrjès së një shtëpiè osè àútomjèti.

Lúàni
Të lindúr më: 23 Korrik – 22 Gúsht
Këtë jàvë, àftësitë túàjà komúnikúèsè do të jènë të fortà, dúkè jú lèjúàr t’i pàràqisni mè bèsim rèkomàndimèt túàjà të moshúàrvè. Për më tèpër, kjo pèriúdhë kohorè trègon një gjèndjè finànciàrè në rritjè. Pritèt që fitimèt të grúmbúllohèn ngà përpjèkjèt túàjà sipërmàrrësè. Brèndà vèndit, disà ràstè të rëndësishmè sigúrisht që do të rèspèktohèn. Jú múnd të konsidèroni të bëni një údhëtim të shkúrtër mè të dàshúrin túàj.

Virgjërèshà
Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Ngà ànà profèsionàlè dúkèt sikúr gjëràt jànë pàksà të tènsionúàrà këtë jàvë. Múnd t’jú càktohèt púnë që núk përpúthèt mè àftësitë túàjà, gjë që múnd t’jú shkàktojë rëndim. Kjo múnd të rèzúltojë në disà kèqkúptimè mè mbikëqyrësin túàj, kështú, jú dúhèt të rúàni qètësinë dhè dúrimin túàj. Finànciàrisht do àrrini të përpàroni ngàdàlë. Mègjithàtë, èkziston múndësià è një rritjè të pàpritúr të shpènzimèvè dhè jú nxitèni të frènoni túndimin túàj për të mbúrrúr.

Pèshorjà
Të lindúr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Këtë jàvë do të jèni bàshkëpúnúès dhè të àdàptúèshëm, gjë që do të përmirësojë stàtúsin túàj shoqëror. Profèsionàlisht, kjo është një kohë è shkëlqyèr për të shkúàr në údhëtimè. Do të jèni në gjèndjè të màksimizoni përdorimin è búrimèvè túàjà, gjë që do të rèzúltojë në rritjèn è prodúktivitètit dhè pèrformàncës në púnë. Individët è përfshirë në indústrinë è mèdiàs dhè rèklàmës múnd tà kènë këtë kohë shúmë të dobishmè.

Àkrèpi
Të lindúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Për të korrúr përfitimèt è përpjèkjèvè túàjà në àfàt të gjàtë, do t’jú dúhèt të púnoni shúmë këtë jàvë. Profèsionistët që púnojnë múnd të kènë disà múndësi për të púnúàr dhè bànúàr jàshtë shtètit osè për të màrrë një shàns për të vizitúàr një vènd të húàj. Për sà i përkèt finàncàvè, mos shkoni përtèj shpènzimèvè, përndryshè múnd të përfúndoni dúkè màrrë pàrà húà, të cilàt múnd të jènë të vështirà për t’ú kthyèr më vonë.

Shigjètàri
Të lindúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Jú do të jèni në gjèndjè t’i vini në jètë idètë túàjà mè lèhtësi këtë jàvë, dúkè fitúàr rèspèkt dhè àdmirim. Në sytë è kolègëvè dhè èprorëvè túàj, do të jèni në gjèndjè të gjèni përgjigjè novàtorè për vështirësitë. Àtà që kànë pritúr për një kohë të gjàtë një promovim múnd tà màrrin àtë së shpèjti. Biznèsmènët àktivë në indústrinë è import-èksportit múnd të fitojnë shpërblimè të konsidèrúèshmè.

Bricjàpi
Të lindúr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Këtë jàvë múnd të përbàllèni mè disà úljè-ngritjè dhè sfidà të shpèshtà në púnën túàj. Për të përfúndúàr dètyrën túàj, do t’jú dúhèt të bëni më shúmë përpjèkjè sè zàkonisht. Shmàngni pjèsëmàrrjèn në çdo formë të thàshèthèmèvè në vèndin è púnës përndryshè múnd të rèzúltojë të jètë è dëmshmè. Múndohúni të shtyni çdo formë invèstimi në problèmèt finànciàrè pàsi çdo zgjèdhjè è nxitúàr múnd të jètë è pàfàvorshmè më vonë.

Újori
Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Do të kèni shànsè të rèjà për të shkëlqyèr në púnë këtë jàvë dhè dúhèt t’i shfrytëzoni àto. Èkziston një múndësi è mirë që të tàkohèni mè dikë të rëndësishëm që múnd t’jú ndihmojë të àrrini súksès profèsionàl. Àtà prèj júsh që púnojnë për qèvèrinë së shpèjti múnd të màrrin údhëzimè për t’ú zhvèndosúr. Ky është një momènt i përshtàtshëm për të zhvillúàr biznèsin túàj.

Pèshqit
Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Këtë jàvë do të jèni progrèsivë dhè do të kërkoni rèspèkt dhè dinjitèt në púnësimin túàj. Trègtià pritèt të rritèt në vlèrë për àtà në botën è biznèsit. Disà prèj júsh múnd të jènë në gjèndjè të mblèdhin borxhèt è mëpàrshmè, ndërsà të tjèrët múnd të jènë në gjèndjè të përfitojnë ngà pàsúritë è tràshëgúàrà. Për sà i përkèt jètës pèrsonàlè, múnd të kèni disà úljè dhè ngritjè në màrrëdhënièn túàj