Euronews Albania ka siguruar draftin e plotë të Bashkimit Europian për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Në hyrje të draftit theksohet se ai është shkruar “në respekt të pavarësisë, autonomisë dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës”.

Në draft thuhet se objektivi primar i këtij Statuti është që të krijojë në Kosovë mundësi për komunitetin serb të Kosovës të përfitojë nga të drejtat specifike dhe kompetencat komunale tashmë të përfshira në Kushtetutë dhe ligje të tjera në fuqi.

Drafti siguron se Asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive.

“Asociacioni, i themeluar nga ky Statut, siguron një kornizë vetëmenaxhuese për komunitetin serb brenda nivelit ekzistues komunal të vetëqeverisjes lokale dhe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive shtesë në krahasim me komunat anëtare të saj. Korniza përfshin mbështetjen e ofrimit të koordinuar të shërbimeve në fusha specifike, me mundësinë e mbështetjes financiare nga Serbia dhe një kanal efektiv të komunikimit të drejtpërdrejtë për komunitetin serb të Kosovës me Qeverinë e Kosovës përmes Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal”, thuhet në draft-statut.

Asociacioni ka objektivin e përgjithshëm të ndihmojë anëtarët e saj që të bashkëpunojnë në partneritet, brenda fushave të tyre të kompetencës, për të kryer funksione me interes të përbashkët.

Asociacioni, sipas këtij drafti, do të angazhohet në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të komunitetit serb të Kosovës në përputhje me Kapitullin III të Kushtetutës. Ky angazhim nuk do të zëvendësojë, përjashtojë, zëvendësojë ose zvogëlojë të drejtat dhe interesat e subjekteve të tjera juridike që përfaqësojnë komunitetin serb të Kosovës për të ndjekur të njëjtat qëllime.

“Në përmbushjen e objektivave të tij, Asociacioni nuk do të minojë apo anashkalojë autoritetin kushtetues dhe ligjor dhe kompetencat e anëtarëve të saj dhe në asnjë mënyrë të zëvendësojë ose minojnë marrëdhëniet kushtetuese dhe juridike ndërmjet autoriteteve qendrore dhe vendore në Kosovë”, thuhet në draft-statut./m.j