Nga Laura Thornton/ Muajin e kaluar, Hungaria dhe Polonia hoqën me sukses termin “barazi gjinore” nga një Samit social i Bashkimit Evropian në Portugali. Në mars, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan tërhoqi Turqinë nga Konventa e Stambollit, një traktat ligjërisht i d etyrueshëm i Këshillit të Evropës për të trajtuar d hunën ndaj grave dhe për të kërkuar përgjegjësi për autorët e k rimeve. Në Azerbajxhan, autoritetet kanë përdorur një fushatë s hpifjesh për të s ynuar aktivistët e të drejtave të grave. Histori të tilla janë të shumta, megjithatë komentuesit rrallë i lidhin ato me trendet më të gjera. Ekspertët s hqetësohen me të drejtë për rritjen e a utoritarizmit. Megjithatë, ata kanë kaluar relativisht pak kohë duke parë një nga çështjet e preferuara të a utoritarëve: gjininë. Kjo strategji është po aq e vjetër sa vetë a utoritarizmi. D iktatorët janë të aftë të përdorin f rikën – të përqendruar tek të huajt, ndryshimet kulturore ose pakicat – për të përç arë dhe s hpërqendruar vëmendjen. Ata janë të lumtur të s hfrytëzojnë hierarkitë tradicionale për këtë qëllim. Dallimet gjinore janë veçanërisht të dobishme.

Merrni për shembull çështjen e d hunës në familje. Rusia e Vladimir Putin ka d obësuar ligjet e shumta të d hunës në familje, ndërsa njeriu i fortë aspirues i Indisë, Narendra Modi ka l uftuar kundër k riminalizimit të p ërdhunimit martesor. Forcimi i mashkullit brenda familjes i miton strukturën e pushtetit të vetë shtetit a utoritar. D isidentët h eshten, autorët e k rimit gëzojnë m osndëshkim. Shoqëria është e n darë – burrat janë mbi gratë, shteti mbi burrat. Erdogan është ankuar se k riminalizimi i Konventës së Stambollit për d hunën martesore k ërcënoi rendin dhe shenjtërinë e martesës. Avokatet e grave paralajmërojnë se kjo do të forcojë statusin e grave si qytetarë të klasit të dytë – për të mos përmendur koston në jetë, transmeton lexo.com.al.

Në mënyrë të ngjashme, disa a utoritarë përdorin “kulturat e nderit” për të p ërzënë gratë nga jeta politike, duke hequr një s fidë të mundshme për s undimin e një burri. Gratë në politikë në të gjithë botën përshkruajnë një mori k ërcënimesh të s eksualizuara, shpesh të kryera nga shërbimet e sigurimit të shtetit ose policia. Publikimi i regjistrimeve video të jetës personale të udhëheqësve dhe aktivisteve femra, siç po ndodh në Azerbajxhan sot, mund të jetë një taktikë shumë efektive për t’i detyruar gratë të dalin nga sfera publike. Një aktiviste azerbajxhanase u përpoq të v etëvritej në vitin 2020 pasi u ng acmua në internet dhe pasi ekspozoi jetën e saj personale.

Thirrja për “vlera konservatore”, e cila shpesh përqendrohet në çështjet gjinore, mund të ketë efekte s hkatërruese. Rusia e ka përdorur këtë taktikë me sukses të veçantë në Gjeorgji, ku ka përshkruar feminizmin dhe të drejtat LGBTQ si “anti-gjeorgjiane”. Kjo ka ndihmuar për të çuar më tej një narrativë të pretenduar të d ekadencës perëndimore, duke u përpjekur kështu të m inojë aspiratat e vendit për t’u bashkuar me BE dhe NATO, një qëllim kryesor dhe qendër e përpjekjeve hibride të Rusisë. Ideja nuk ishte të përqendroheshim fillimisht në një narrativë pro-ruse, por të ndërtojmë së pari një narrativë anti-perëndimore, transmeton lexo.com.al.

Kremlini krijoi dhe qarkulloi përmbajtje që paraqet vendet skandinave duke ndaluar përdorimin e përemrave “ai” dhe “ajo”, imazhet e t ubimeve të krenarisë h omoseksuale në Gjermani, ose tregime të grave të reja në karrierë që shmangin martesën. Këto përpjekje kanë dhënë rezultate të prekshme. Gjeorgjia vendosi një klauzolë martese heteroseksuale në kushtetutën e saj të 2018 – edhe pse askush në vend nuk kishte kërkuar martesë të të njëjtit s eks. Vendi ra menjëherë në g rackën e Rusisë dhe ilib eralizmi shënoi një fitore. Sondazhet e opinionit publik treguan se më shumë se 40 për qind e gjeorgjianëve besonin se NATO dikton që vendet kandidate të adoptojnë “vlerat kulturore perëndimore”. Mos gaboni: Gjinia është çështje e sigurisë kombëtare.

Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithashtu s hënjestra e përpjekjeve të Rusisë për të krijuar dhe amplifikuar narrativat p ërçarëse. Në Aleancën për Sigurimin e Demokracisë, ne kemi ndjekur narrativat e mbështetura nga shteti rus që s ynojnë demokracitë. Amerikanët duhet të jenë të vetëdijshëm, për shembull, se operacionet ruse të informacionit, duke përfshirë të paktën 15 artikuj mbi temën nga RT vetëm gjatë dy muajve të fundit, po ushqejnë lëvizjet e brendshme për të ndaluar vajzat dhe gratë tr ans që të konkurrojnë në sportet e grave. Media ruse e mbështetur nga shteti ka kombinuar shpesh çështje gjinore me narrativa të tjera të preferuara si k ritika ndaj elitave, media kryesore, “politika e identitetit” dhe “zgjimi” ose korrektësia politike, transmeton lexo.com.al.

Ne duhet të zgjohemi nga realiteti se pikimi i qëndrueshëm i s ulmeve a utoritare në lidhje me gjininë është një strategji, jo një seri ngjarjesh të njëhershme. A utoritaristët po nxisin thurrjet ekzistuese të int olerancës dhe miz ogjinisë duke s ynuar gratë në jetën publike, duke falur d hunën në familje dhe duke filluar l uftërat e kulturës rreth komunitetit LGBTQ. Udhëheqësit e fortë përfitojnë nga një sistem me kasta në shoqëri për të siguruar kontrollin e tyre dhe për të d obësuar masat mbrojtëse kundër s htypjes dhe d hunës.

Për t’u mbrojtur nga ky k ërcënim, ne duhet të zgjedhim me kujdes informacionin dhe ngjarjet me një lente gjinore. Grupet e monitorimit të d ezinformimit mund të ndjekin dhe ekspozojnë narrativat gjinore. Gazetarët mund të trajnohen për të kufizuar shtimin e temave a utoritare. Për të ndihmuar në imunizimin e institucioneve demokratike, krijimi i komiteteve parlamentare të barazisë gjinore, të tilla si ato të Danimarkës, Indisë, Gjeorgjisë dhe Republikës Dominikane, mund të shqyrtojë me hollësi legjislacionin për t’u mbrojtur nga ndikimet d iskriminuese, transmeton lexo.com.al.

Kalimi në o fensivë është gjithashtu k ritike. Narrativat paraprake rreth një identiteti kombëtar tolerant, liberal dhe të drejtë janë thelbësore, siç është vendosja e “kukudhëve” (elves) të Estonisë për të su lmuar trollet (trolls). Megjithatë, ndërtimi i r ezistencës ndaj taktikave a utoritare përfshin s fida k omplekse. Shumë shpesh, qytetarët shpërblejnë njerëzit e fortë për nxitjen e këtyre n darjeve me një fitore zgjedhore. Kjo është një  luftë e gjatë. Ne nuk mund ta humbasim motivimin./TheWashingtonPost/Lexo.com.al/e.c.